งานคุณภาพประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลายที่ทำให้เราสามารถพัฒนางานด้านคุณภาพของสถานพยาบาลได้อย่างไม่สิ้นสุด